12 Şubat 2016 Cuma

Eğitim Öğretim Yönetmeliği

9110 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ön lisans uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına özgü faaliyet ve esasları kapsar.

             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
             a) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Bölüm: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölümlerini,              
             b) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Bölüm Başkanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölüm başkanlarını,
             c) Danışman: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin danışmanını,
             ç) Ders danışmanı: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programları bünyesindeki derslerin danışmanını,
             d) Eğitim yönetim sistemi: Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokuluna ait internet sitesi, iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm bilişim ve iletişim araçlarını,
             e) Müdür: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
             f) Öğrenci: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,
             g) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Program: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bölüm programlarını,
             ğ) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
             h) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
             ı) Uzaktan eğitim: Bilgi ve İletişim teknolojilerine dayalı eğitim sistemini,
             i) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
             j) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
             k) Yüksekokul: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunu,
             l) Yüksekokul Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
             m)Yüksekokul Yönetim Kurulu: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri

                 İlk kayıt
             MADDE 5 – (1) Yüksekokulda öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen belgelerle ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırır. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Süresinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

             Yatay geçiş yoluyla kayıt
             MADDE 6 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitim  programlarından, Yüksekokulun uzaktan eğitim programlarına yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

             İntibak
             MADDE 7 – (1) Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için birinci yarıyıl eğitim-öğretiminin başlamasından itibaren onbeş iş günü içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Muaf olduğu dersler dikkate alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci daha üst sınıf veya yarıyılların birinden öğrenime başlatılabilir. Yukarıda belirtilen süre ve zaman dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

             Yarıyıl/yıl ders kayıtları
             MADDE 8 – (1) Yarıyıl/yıl ders kayıtlarına ilişkin esaslar şunlardır:
             a) Öğrenciler, 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetleri alabilmek için, Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl belirlediği öğrenim ücretini ve katkı payını ödemekle yükümlüdür. Bu ücretlerin iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda öğrencinin kaydı silinir.
             b) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatıran öğrenciler; ders kayıtlarını internet ortamında uzaktan yapar. Yüksekokulun her programı için belirlediği danışman da gerekli durumlarda ders kaydını yapmaya yetkilidir.
             c) Süresinde kaydını yaptırmayan öğrencilerin mazeretlerine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde kabul edilir. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, üçüncü haftada tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
             ç) Derslere ait öğrenim ücreti her yılın Ağustos ayı içerisinde Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Belirlenen öğrenim ücretleri Yüksekokul Müdürlüğünce öğrencilere ilan edilir.
             d) Kayıt silme ve sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim–öğretim süresi
             MADDE 9 – (1) Yüksekokulun ön lisans uzaktan eğitim programlarında eğitim–öğretim süresi iki yıldır. Normal eğitim-öğretim süresine ilave olarak tanınan iki yıllık ek süre ile birlikte; Yüksekokul programlarının dört yılda tamamlanması zorunludur. Bu süre içinde mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki esaslara tabidir:
             a) Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
             b) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.  Yine bu sınavlar sonunda başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
             c) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu koşulların yerine getirilmemesi nedeni ile başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
             ç) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere, bu derslerin açıldığı üç yarıyıl, yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
             d) Azami sürenin bitiminde mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin açıldığı dört yarıyıl,  yıllık dersler için iki yıl içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
             e) Azami sürenin bitiminde veya yukarıdaki sınav haklarının kullanılmaları sonucunda mezun olmak için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
             f) Bu fıkranın  (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamına giren durumlarda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki şartların yerine getirilmediği dersler için bu şartlar yerine getirilerek sınava girilir. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan dersler için 16 ncı maddedeki şartların yeniden yerine getirilmesi gerekir.
             g) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki durumlar için açılan sınavlarda başarılı olunması için en az (CC) harf notunun alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz.
             (2) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete)  Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             Eğitim–öğretim yılı ve akademik takvim
             MADDE 10 – (1) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Bir eğitim-öğretim yılı her biri en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yıl sonu final ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır.
             (2) Yüksekokul; akademik takvim ve eğitim-öğretim programlarındaki değişiklik önerilerini Yüksekokul Kurulunda görüşerek, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunar.
             (3) Yüksekokul akademik takvimi, Müdürlükçe yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

             Öğretim dili
             MADDE 11 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçe'dir. Zorunlu yabancı dil İngilizce'dir.

             Ders muafiyetleri sınavı
             MADDE 12 – (1)  Her eğitim-öğretim yılı başında hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara yeni kaydolan öğrenciler için bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.

             Dersler ve stajlar
             MADDE 13 – (1) Yüksekokulda ders geçme sistemi esastır. Dersler yarıyıl esasına göre okutulur ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen dersler dışında, eğitim-öğretim programı en az 60 kredilik dersi kapsar. Öğrencilerin bir programdan mezun olabilmeleri için, 60 kredilik alt sınırın üzerinde ne kadar kredi almaları gerektiği, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak, belirlenen bu üst sınır, eğitim-öğretim programları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen programlar hariç, iki yıllık ön lisans programlarında 90 krediyi geçemez.
             (2) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete)  Bir dersin kredi değeri; o dersin teorik, uygulamalı, seminer, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaları olması durumlarına göre Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Haftada bir saat teorik ders bir kredi, iki saatlik seminer, uygulama, laboratuar bitirme tezi, atölye çalışması ve benzeri bir kredidir. Staj esasları, Yüksekokul Kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.
             (3) Yeni kaydolan öğrenciler; bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler haricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bir yarıyıla ait programda başarılamayan veya alınamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda öncelikle alınır.
             (4) Bir öğrencinin her bir dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programda belirtilen yüktür. Öğrencinin bir yarıyıl için alacağı derslerin kredi toplamı 30’dan çok olmaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki dersler bu sınırlamaların dışında tutulur.

             Devam zorunluluğu
             MADDE 14 – (1) Uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerde staj hariç devam zorunluluğu aranmaz.

             Danışmanlık
             MADDE 15 – (1) Yüksekokul Kurulunca her program için bir akademik danışman ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir.
             (2) Ders danışmanları, internet üzerinden öğrenciyle Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda senkron (internet üzerinden eş zamanlı) ve asenkron (internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim) bağlantı kurmakla yükümlüdür.

             Sınavlar
             MADDE 16 – (1) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Bu programlarda; her dönem için en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu final sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Ara sınavlar, kısa sınavlar ve ödevler internet üzerinden uygulanır. Yarıyıl sonu final sınavları ile bütünleme sınavları ise yüz yüze olup çoktan seçmeli olarak yapılır. Ders öğretim elemanı, yarıyıl içi çalışmaları; sınav, kısa sınav, ödev, proje, ders izleme, tartışma, mesaj ve benzeri çalışmalar şeklinde belirleyerek değerlendirir.  Tüm bu değerlendirmeler internet üzerinden uygulanır. Sınavlar, Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatlerde yapılır.
             (2) Sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde yer alır. Sınav tarihleri ise, her yarıyılın birinci ayı içinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve internet üzerinden yayınlanır.

             Yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı
             MADDE 17 – (1) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl içi notu olarak belirlenir. Bu yöntemle bulunacak notta 0,5 ve yukarısı tam sayıya yükseltilir. Yarıyıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı yarıyıl içi çalışmanın her biri için sıfır (0) notu verilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç bir hafta önce eğitim yönetim sisteminde ilan edilir.
(Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete)  Yarıyıl sonu sınavları ve katılma koşulları
             MADDE 18 – (1) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Yarıyıl sonu final sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl sonu final sınavına girebilmek için; o derse kayıt olmak, yarıyıl içi çalışmalarından en az birine katılmak, dersin uygulamasını ve diğer gereklerini yerine getirmiş olmak gerekir.  Bütünleme sınavına girebilmek için, yarıyıl sonu final sınavına girme koşullarını sağlamış olmak ve dersten 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen geçmez notlardan birini almış olmak gerekir. Bütünleme sınavına girebilmek için yarıyıl sonu final sınavına girme şartı aranmaz. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu final sınavı yerine geçer.

             Sınavların düzenlenmesi
             MADDE 19 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

             Sınav evrakının saklanması
             MADDE 20 – (1) Öğretim elemanı tarafından kapatılmış ve kapatılan yeri imzalanmış zarflar içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilen her türlü sınav kâğıtları/evrakı, sınav giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

             Notlar ve başarı durumu
             MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu başarı notunun belirlenmesinde; 29/8/2004 tarihli ve 25568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, yarıyıl içi notu ve yarıyıl sonu sınav notu % ağırlığı; yarıyıl içi çalışmalarının % 20’ si yarıyıl sonu sınav notunun % 80’ i toplanarak yarıyıl başarı notu belirlenir ve harf notuna dönüştürülür.

             Sınav notuna itiraz
             MADDE 22 – (1) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Bölüm başkanlığınca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda bir maddi hata tespit edilirse, Yüksekokul Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

             İzinli sayılma
             MADDE 23 – (1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci Yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamının, normal öğrenim süresinin yarısını aşmaması gerekir.
             (2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Haklı ve geçerli diğer mazeretlerin neler olduğuna ve bu mazeretlerde öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.

             Mazeret sınavı
             MADDE 24 – (1) Yüksekokulda uygulanan sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

             İlişik kesme
             MADDE 25 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
             a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi,
             b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
             c) Öğrencinin bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,
             ç) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,
             d) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Mezuniyet
             MADDE 26 – (1) (Değişiklik 8 Ekim 2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmi Gazete) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Mezuniyet durumunda olup da genel not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler, izleyen yarıyıldan itibaren genel not ortalamasını en az 2.00’ye yükseltinceye kadar diledikleri dersleri tekrar alabilirler.
             (2) Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

             Diploma
             MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu Yüksekokulun eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 sayılı Kanunda öngörülen diploma verilir. Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.
             (2) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere bir geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, Yüksekokul Yönetim Kurulu toplanma tarihidir.
             (3) Diplomanın kaybedilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek bir belge düzenlenir.

             Tebligat ve adres bildirme
             MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye her yarıyıl başında kayıt esnasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
             (2) Üniversiteye bildirdikleri adreslerinde değişiklik olması durumunda, adres değişikliğini başta Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlere bildirmemiş olan veya yanlış ya da eksik adres bildiriminde bulunan öğrenciler, kayıtlı mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

             Disiplin
             MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük
             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.